bardachd: (Default)
[personal profile] bardachd
A iníon álainn Choinn Uí Néill,
is fada do shuan tar éis d'áir;
is nach gcluin uaisle do chine féin
tú ag caoineadh do spré tar éis a bháis.

Ceiliúr an éin lúfair luaith
theastaigh uait, a fhaoileann bhán;
cha bhíonn tubaiste ach mar mbíonn spré,
is déansa foighid ó ghreadadh lámh.

Ó ghreadadh lámh is ó shileadh rosc,
glacsa tost, a fhaoileann úr;
a iníon álainn Choinn Uí Néill,
fá bhás an éin ná fliuch do shúil.

A fhaoileann a d'fhás ó ardrí Uladh na rí,
fuirigh mar tá, is fearr é nó imeacht le baois;
fá d'éan beag a b'áille gáire ar imeall na gcraobh,
chan ceist duit a bhás go brách is é nite le haol.

The Drowned Blackbird

Lovely daughter of Conn Ó Néill,
sleep long after your great loss.
Don't let your noble kinsmen hear you
weeping after your treasure's death.

The song of that swift, nimble bird
is gone for good, my beauty pale.
But where's the treasure brings no trouble?
Hold a while, don't beat your hands.

Not beaten hands and streaming eyes
but silence, my noble beauty.
Lovely daughter of Conn Ó Néill,
the bird is dead, don't wet your eyes.

O beauty, grown from kings of royal Ulster,
be steady now; it is better than raving wild.
Your small bird laughing loveliest on the bough-tips,
fret no more for his death: he is washed in lime.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios