bardachd: (Default)
[personal profile] bardachd
Rinn mi luaidh air àilleachd t' aodainn
an dè 's an diugh, cha tric ach daonnan;
's nì mi luaidh air àilleachd t' anama
's cha chan am bàs gur h-e an arraghloir.


I spoke of the beauty of your face
yesterday and today, not often but always;
and I will speak of the beauty of your spirit
and death will not say it is idle talk.


-Somhairle MacGill-Eain

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios