bardachd: (Default)
A iníon álainn Choinn Uí Néill,
is fada do shuan tar éis d'áir;
is nach gcluin uaisle do chine féin
tú ag caoineadh do spré tar éis a bháis.

Ceiliúr an éin lúfair luaith
theastaigh uait, a fhaoileann bhán;
cha bhíonn tubaiste ach mar mbíonn spré,
is déansa foighid ó ghreadadh lámh.

Ó ghreadadh lámh is ó shileadh rosc,
glacsa tost, a fhaoileann úr;
a iníon álainn Choinn Uí Néill,
fá bhás an éin ná fliuch do shúil.

A fhaoileann a d'fhás ó ardrí Uladh na rí,
fuirigh mar tá, is fearr é nó imeacht le baois;
fá d'éan beag a b'áille gáire ar imeall na gcraobh,
chan ceist duit a bhás go brách is é nite le haol. Read more... )

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios