bardachd: (Default)
Alasdair à Gleanna Garadh,
Thug thu 'n-diugh gal air mo shùilibh;Read more... )

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios